Kryptovaluta blir stadig mer populært og allment akseptert. Dette til tross for at nyhetsbildet fortsatt preges av stadige negative nyheter om kommende regulereringer av kryptovaluta, samt forsøk i enkelte land på forbud, typisk India og Kina.

Til tross for dette kommer det tilsvarende positive nyheter stadig oftere. Blant annet innførte El- Salvador i 2021 Bitcoin som «legal tender», eller lovlig betalingsmiddel. Det betyr at alle næringsdrivende i landet må godta Bitcoin som betalingsmiddel. I USA er Bitcoin EFT nylig akseptert av det amerikanske finanstilsynet SEC. Flere tilsvarende positive nyheter ventes fremover, både i forhold til Bitcoin og andre kryptovaluta slik som Ethereum.

Ellers er det stadig flere store internasjonale foretak som har begynt å kjøpe Bitcoin i stor skala. Spesielt Tesla og Microstrategy har sett verdien i å investere deler av sin kapital i Bitcoin, fremfor tradisjonelle investeringsprodukter.

Alt tyder med andre ord på at kryptovaluta og spesielt Bitcoin er kommet for å bli. Bitcoin omtales stadig oftere som digitalt gull, og som et bedre og tryggere alternativ enn gull.

Det er flere grunner til at dette påstås:

 

  • Bitcoin har en absolutt begrensning på 21 millioner Bitcoin. Av disse er omtrent 19 millioner allerede utvunnet. De resterende to millionene vil utvinnes i et synkende tempo som halveres hvert fjerde år frem til omtrent år 2140.
  • Det antas at 3-4 millioner av totalt utvunnet Bitcoin er tapt og er borte for alltid. Mesteparten er fra Bitcoin sine tidlige dager da den fortsatt hadde begrenset verdi og fokus på å ivareta utvunnet Bitcoin var liten.
  • Det regnes det med at det årlig går tapt 4 % av total sirkulerende Bitcoin mengde. Dette skyldes at Bitcoin sendes til feil adresse og dermed er tapt for godt, mistet krypteringsnøkler/ passord samt at innehaver rett og slett dør uten å ha lagt noen plan for hva som skal skje etter dette. Med andre ord er det i praksis en allerede pågående deflasjon i tilgjengelig Bitcoin, noe som fører til økt verdi for Bitcoins som ikke er tapt.
  • På grunn av de 3 ovenstående punkter omtales Bitcoin ofte som en måte å sikre seg mot inflasjon på ved å investere i Bitcoin.
  • Bitcoin kan flyttes fritt over landegrenser med noen tastetrykk og uten involvering av tredjeparter som banker eller lignende. Uavhengig av mengde.
  • Bitcoin er ikke fysisk og kan dermed ikke tas beslag i på samme måte som fysisk gull, andre fysiske verdier og tradisjonell valuta. Det er kun den med tilgang til krypteringsnøkkel/ passord som har tilgang til aktuelle Bitcoin.

Når det gjelder gull så har det følgende ulemper i forhold til Bitcoin:

 

  • Det er gjort anslag på hvor mye gull som finnes i verden, og hvor mye som gjenstår å utvinne. Begge deler er veldig usikkert. Det er ingen garanti for at et fremtidig storfunn av gull kan gi enorme negative prisutslag.
  • Når prisen på gull stiger så øker utvinningen.
  • Gull er tungt og dermed fysisk vanskelig å flytte i større mengder.
  • Gull kan stjeles eller beslaglegges.

Det må likevel nevnes at alt ikke bare går i Bitcoin sin favør. Gull har tradisjonelt holdt seg godt i verdi selv om det ikke har gått så veldig bra de siste årene. Likevel har dette bitt sett på som et fornuftig og stabilt spareprodukt i hundrevis av år.

Det er også risikoer forbundet med Bitcoins. Dette er hovedsakelig risiko for hacking eller dårlige rutiner for oppbevaring av Bitcoins, samt usikkerhet for fremtidige reguleringer fra verdens myndigheter.

Selv om det finnes slike risikoer, så kommer det stadig bedre løsninger for å sikre trygg lagring av Bitcoins. For hver dag blir Bitcoins mer og mer vanlig og allment akseptert, og dermed blir det samtidig stadig vanskeligere for myndighetene å forby dette.

Det spekuleres også i hvor stor grad et forbud ville klart å stoppe Bitcoin, da Bitcoin er helt desentralisert og ikke styres av en enkelt server, person eller myndigheter. Det er et stort globalt nettverk. Slås for eksempel 90 % av disse serverne av har det lite å si, resterende 10 % er mer enn nok til å fortsette å drive nettverket.

 Når et land som El- Salvador ikke bare har gjort det helt tydelig at Bitcoin er lovlig, men også offisielt betalingsmiddel, så blir det svært vanskelig for resten av verden å stoppe utviklingen.

Den største mulige regulatoriske utfordringen kan bli dersom det kommer reguleringer som gjør det vanskelig å veksle mellom Bitcoin og vanlig tradisjonell valuta (Fiat- valuta). Dog er Bitcoin så langt på vei allerede at stadig flere aksepterer betaling i Bitcoin. Vi tror det ikke er mange årene til at det blir like vanlig å spørre om man kan betale i Bitcoin når man handler på Finn.no, som det er vanlig i dag å spørre om man kan betale med Vipps.

Bitcoin har en eventyrlig historisk avkastning, noe som etter all sannsynlighet vil fortsette fremover.

Bitcoin har i skrivende stund eksistert i omtrent 12 år. I løpte av disse 12 årene har Bitcoin gjennomsnittlig steget i verdi med 200 % hvert eneste år i forhold til amerikanske dollar. Ja, Bitcoin er veldig volatil (store kurssvingninger) fra dag til dag, men dersom man zoomer ut på grafer over kursen, så ser man likevel i et større tidsperspektiv at den går ganske stabilt oppover.

Når det er sagt så påstår vi ikke at Bitcoin kommer til å ha en like eventyrlig stigning de neste 12 årene, men at den vil fortsette å stige i et mye større tempo enn amerikanske valuta eller andre valutaer tør vi nesten garantere, så sant det ikke kommer særdeles inngripende reguleringer i nærmeste fremtid.

Når lønner det seg å investere i Bitcoin?

Selv om Bitcoin over lengre tid alltid har gått oppover så er som nevnt ikke kursutviklingen jevnt over kortere perioder. Historisk sett har det gått i sykluser på 4 år. Dette henger sammen med at hvert fjerde år så inntrer en såkalt halvering. Det betyr at belønningen av Bitcoin til utvinner (minerne) halveres hvert fjerde år, med andre ord strupes tilførselen av nye Bitcoin med halvparten hvert fjerde år. Dette fører til manko av tilgjengelige Bitcoins og dermed økt press på prisutviklingen.

Historisk har det etter en Bitcoin halvering gradvis ført til positiv utvikling i kursen mot amerikanske dollar. Dette er en trend som går over ca 1,5 år (Bull- marked) og som toppes av en eventyrlig topp på slutt av denne syklusen. Plutselig og alltid like uventet (til tross for historien som gjentar seg selv) snur denne trenden over i en periode med plutselig betydelig nedgang og lavere priser som holder på skuffende nivåer i forhold til toppen. Denne perioden (Bear- marked) varer typisk i 2,5 år før syklusen gjentar seg selv.

Denne trenden har pågått helt fra Bitcoin kom frem til dags dato, men det er likevel aldri noen garanti for at det vil fortsette slik. Dog tyder alt på at disse syklusene vil fortsette, men med noe mindre prosentmessige forskjeller mellom topp og bunn for hver ny syklus.

Så lenge disse trendene med sykluser er såpass tydelige kan det i siste halvdel av et Bull-marked lønne seg å vente med å investere i Bitcoin til man er godt inne i et Bear- marked. Omtrent 2-3 år etter siste Bitcoin halvering er med andre ord et fornuftig tidspunkt å investere i Bitcoin på.

Dette betyr at siste halvår 2022 og første halvår 2023 bør være gode tidspunkt å investere i Bitcoin på. Det samme gjelder 4 år etter, siste halvår 2026 og første halvår 2027 osv.

Uansett når du velger å investere så er et annet godt tips å ikke veksle alt over til Bitcoin med en gang, men gjøre dette over litt tid. «Dollar cost averaging» er et kjent begrep i den sammenheng, noe som betyr at dersom du skal gå in med f.eks. 1000 dollar så veksler du 100 dollar en gang i uken eller måneden fremfor å veksle alt på en gang. Da justerer du for de store kortvarige svingningene og får en mer gjennomsnittlig kurs.

En fast spareavtale hvor du får inn med et fast beløp med jevne mellomrom, typiske ukentlig eller månedlig er en annen anbefalt måte å gjøre dette på for dem som vil spare et bestemt ukentlig eller månedlig beløp over ubestemt tid.

Ikke sats alt på Bitcoin!

Selv om vi anser Bitcoin som den investeringen med kanskje aller best fremtidsutsikter så bør du absolutt ikke satse alt på en hest. Dette gjelder både innen selve kryptoverden hvor det finnes flere andre kryptovalutaer som Ethereum og Solana, samt andre mer tradisjonelle spareprodukter som aksjer, fond og eiendom.

For at det skal monne noe så vil vi anbefale at du sparer 10- 20 % av din portefølje i kryptovaluta med hovedvekt på Bitcoin. Jo høyere risiko og mer du har råd til å tape, jo større andel på krypto. Selv om Bitcoin stadig oftere nevnes som et bedre alternativ til gull så er det fortsatt mange fremtidige usikkerhetsmomenter som må tas med i betraktning i en ansvarlig sparestrategi.

Til slutt et viktig poeng: Aldri gå inn med mer penger enn du har råd til å tape!

Vi vil heller ikke anbefale produkter som medfører «giring (leverage)», det vil si at du kjøper flere Bitcoins enn det du har, typisk 10 gangen. Ja, du kan få tidobbel gevinst, men risikerer også tidobbelt tap. Det skumleste er imidlertid at du risikerer tvangsinnløsning med en slik 10x modell, ved 10 % kortvarig kursnedgang, noe som skjer relativt ofte med Bitcoin, så tvangsinnløstes posisjonen din og pengene er tapt, selv om kursen få timer senere er tilbake der den var.