Når du mottar krav fra inkassobyrå på vegne av inkassobyråets kunde har du flere rettigheter. Dersom du er forbruker står du noe sterkere enn næringsdrivende. Denne artikkelen er skrevet under forutsetning av at kravet du har mottatt er såkalt fremmedinkasso, d.v.s. at kravet drives inn på vegne av inkassobyråets kunde (ikke egne eller kjøpte fordringer).

Inkassovarsel

Inkassobyrået er pliktig ifølge inkassoloven til å forsikre seg om at det er sendt inkassovarsel til deg før de sender betalingsoppfordring. Et inkassovarsel skal ha 14 dagers betalingsfrist og kan sendes enten av kreditor eller inkassobyrået. Det er ikke lenger krav til at inkassovarselet skal sendes på papir så lenge det sendes på betryggende måte. Det betyr at det nå er anledning til å sende inkassovarsel elektronisk så lenge det anses som betryggende og det er rimelig å anta at varselet vil nå frem til skyldner ved bruk av forsendelsesmåten.

Inkassoklagenemnda

Når inkassobyrået sender deg en betalingsoppfordring er pliktig til å opplyse om din rett til å kreve nemnds behandling i Finansklagenemnda inkasso (inkassoklagenemnda). Dersom dette ikke opplyses mister inkassobyrået sin rett til å kreve sine salærer dekket. Les mer om inkassoklagenemnda på denne linken.

Inkassobyrået har plikt til å vurdere kravets rettmessighet

Ifølge inkassoloven har inkassobyrået plikt til å vurdere kravets rettmessighet før rettslig inndriving. Dette betyr at inkassobyrået ikke kan gjemme seg bak at "det var dette kreditor ønsket" når de sender et krav til rettslig inndriving, f.eks. ved forliksklage eller utleggsforretning. Dette betyr ikke at inkassobyråets vurdering av rettmessigheten må være riktig, men inkassobyrået bør kunne sannsynliggjøre at de har gjort en vurdering av at kravet har en viss substans.

Omtvistet krav

På samme måte som inkassobyrået har plikt til å vurdere kravets rettmessighet, har de plikt til å vurdere dine innsigelser, d.v.s. innsigelser som du har rimelig grunn til å få vurdert slik lovteksten formulerer det. Dette betyr i praksis at din innsigelse må fremmes på en forholdsmessig saklig måte. Kravet til saklighet er imidlertid forholdsvis beskjedent. Innsigelser som "jeg gidder ikke å betale for denne dritten" eller "dette er for dumt" er ikke saklige innsigelser. Det er rimelig å forvente at en innsigelse har en viss grad av normal høflighet og en forståelig begrunnelse for hvorfor du er uenig i kravet.

I avgjørelser hos Finansklagenemnda inkasso har inkassobyrået fått medhold i at det ikke er i strid med god inkassoskikk å fortsette utenrettslig inkassopågang i saker hvor det foreligger innsigelse i saker som deretter er besvart fra kreditor og/ eller inkassobyrået og dette svaret må anses som oppklarende for kravets rettmessighet.

Gi et ultimatum og krev behandling i forliksrådet eller at inkassosaken avsluttes

Når du har levert en innsigelse som du har rimelig grunn til å få vurdert, enten skriftlig eller muntlig, skal du i løpet av 2 uker (2 uker må regnes som en rimelig frist) få svar på din innsigelse samt opplysning om kravet avsluttes eller opprettholdes. Dersom kravet opprettholdes bør du få en ny frist av inkassobyrået, enten til å betale eller komme med sin tilbakemelding på svaret du er gitt. Dersom du på dette tidspunktet gir inkassobyrået et ultimatum som sier "kravet avvises og kreves avsluttet eller sendt til behandling i forliksrådet" vil det være dårlig inkassoskikk av inkassobyrået å fortsette videre utenrettslig inndriving mot deg (videre pågang i form av purringer på tlf, brev og personlig oppsøk).  Inkassobyrået vil med dette presses til å få en avklaring med kreditor i forhold til om kravet skal avsluttes eller sendes til forliksrådet.

Innrapporter inkassoselskapet til Finanstilsynet ved overtramp av inkassoloven

Dersom inkassobyrået fortsetter utenrettslig pågang mot deg etter overnevnte bør forholdet da innrapporteres til Finanstilsynet. Dette er noe inkassobyråene frykter du skal gjøre da Finanstilsynet faktisk tar tak i slike henvendelser og har makt til å frata inkassobyrået sin bevilgning til å drive inkasso. Dette skrittet har Finanstilsynet faktisk gått til ved flere ganger den siste tiden. Blant annet fratok de inkasso- kjempen Intrum Justitia inkassobevilgningen for en del år tilbake men fikk den tilbake etterhvert. Ellers har Finanstilsynet de senere årene fratatt flere useriøse inkassobyrå inkassobevillingen og enda flere har vært helt på nippet til å miste den. din klage kan være det siste Finanstilsynet trenger for å føle at de har nok dokumenterte overtramp til at de er komfortable med å inndra bevillingen.

Glem heller ikke din rett til å sende saken inn til inkassoklagenemnda dersom du mener inkassoselskapet har gjort feil i saksbehandlingen. Klagen må sendes før det settes i gang rettslige skritt og det er inkassoselskapets saksbehandling det kan behandles klager på. Det foretas ikke direkte vurderinger av om hovedstolen er korrekt.