Jeg har en eldre bil og er usikker på om jeg trenger kaskoforsikring på bilen. Det er så mange meninger om teamet at jeg rett og slett ikke vet hva jeg skal forholde meg til. Spørsmålet mitt blir rett og slett om jeg egentlig trenger kaskoforsikring på bilen min?

På dyrere biler bør man alltid ha kaskoforsikring dersom man ikke er veldig velstående. Dersom du har en bil med verdi under kr 50000,- er det først og fremst hvorvidt du har råd til å kjøpe deg en ny bil dersom bilen blir skadet eller havarert, som bør ha betydning for om du skal ha kaskoforsikring eller ikke.

Hva er kaskoforsikring?

Kaskoforsikring på bil betyr en forsikring mot forhold som ikke dekkes av lovpålagt egen ansvarsforsikring eller motparts ansvarsforsikring. Typiske eksempler er kollisjoner eller utforkjøring hvor forsikringstaker helt eller delvis har skylden for skaden.

Hærverk, naturskade, brann, tyveri og lignende er andre forhold som kan være inkludert i en kaskoforsikring eller delkasko. Kaskoforsikring er et vidt begrep og omfanget kan variere forholdsvis mye mellom forsikringsselskapene.

Delkasko er som navnet sier en kaskoforsikring med begrenset omfang. Delkasko pleier normalt å dekke brann, tyveri, glass skade og redusert pris på veihjelp. Dersom man har full kaskoforsikring så vil delkasko være en del av denne.

Viste du dette om delkasko?

På svært mange delkaskoforsikringer kan du få utført mindre reparasjoner på glassrute etter steinsprutskade gratis, helt uten egenandel. Dette fordi dette er mye mer lønnsomt for forsikringsselskapene at forsikringstaker gjør dette til en begrenset kostand enn at forsikringstaker bytter hele frontruten på forsikringsselskap.

Ja eller nei til kaskoforsikring er en totalvurdering av forsikringspremie, egenandel og bonustap.

Det er svært mange forhold som spiller inn i forhold til om det lønner seg å ha kaskoforsikring eller ikke. Slike forhold er:

Bilens verdi

Jo dyrere bilen er jo større tapsrisiko ved store skader. På moderne biler så er det ikke særlig store skader som skal til før det er mer lønnsomt å kondemnere bilen fremfor å reparere etter skade.

Mange «eksperter» anbefaler ikke kaskoforsikring på biler med verdi på under kr 50000,-. Dette blir etter vår mening alt for generelt da andre personlige forhold som fremgår av andre punkter er helt vesentlig.

Opptjent bonus

Jo høyere bonus du har opparbeidet deg jo billigere er det å ha kaskoforsikring. Dermed kan det være relativt billig ekstrapremie på en kaskoforsikring. For en ungdom som ikke har opparbeidet seg bonus så kan en full kaskoforsikring koste nesten like mye som en rimelig bil i året. For en pensjonist som har opparbeidet seg 80 % bonus og gjerne på toppen av det hele kan ta en skade uten bonustap så stiller det seg helt annerledes.

Bonustap ved skade

Dette med bonustap ved skade er som allerede nevnt over et vesentlig poeng. Dersom du har kjørt skadefritt gjennom et langt liv og har 80 % bonus og kan ta en kaskoskade uten å miste bonus er det nesten dumt uansett å ikke ha en kaskoforsikring. Ja, du mister den oppsparte skaden uten bonustap men dersom du har kjørt et langt liv uten skade så er sannsynligheten for å smelle to ganger i løpet av relativt kort tid forholdsvis liten.

Jo lengre du har kjørt skadefritt jo mindre er gjerne bonustapet ved første skade. Dersom du mister 5 prosentpoeng og får ned fra 75% til 70 % så er ikke det noe som merkes noe særlig på den årlige premien. Dersom du imidlertid går ned 20 prosentpoeng så er dette noe som fort blir dyrt. Husk at bonustapet er noe som følger deg i flere år, det er ikke bare den første årspremien.

Skadens omfang

Skadens omfang er også avgjørende dersom du har fått en skade og allerede har en kaskoforsikring. Småskader lønner det seg ofte å ikke ta på forsikringen men det kan i enkelte tilfeller være nødvendig rett og slett fordi du ikke har muligheten til å betale for hele reparasjonen.

Egenandel ved kaskoskade

Egenandelen ved skade har betydning både i forhold til vurderingen om du skal tegne en kaskoforsikring og når du eventuelt skal benytte en slik forsikring ved skade.

Jo høyere egenandel jo lavere forsikringspremie får man, samtidig blir det dyrere å benytte forsikringen ved skade på grunn av egenandelen.

Her er det igjen prinsippet hva du har råd til som bør bestemme. I lengden er det mest lønnsomt med en høy egenandel men det har liten hensikt dersom du ikke kan ta deg råd til å benytte forsikringen ved skade.

Årlig ekstra forsikringskostnad for kaskoforsikring

Dette har gjerne en nær tilknytning til oppspart bonus men er naturligvis det man ser på først når man vurderer en forsikring. Jo høyere årlig forsikringspremie i forhold til bilens verdi, jo mindre hensiktsmessig er det med en kaskoforsikring.

Hvor forsiktig kjører du?

Forsikringsselskapet har indikasjon på hvordan du kjører ut ifra skadehistorikk, alder og hvor lenge du har hatt førerkortet. Jo færre skader og mer erfaring jo bedre bonus og betingelser får du.

Det er imidlertid ingen som vet bedre enn deg selv hvor flink du er til å kjøre bil og hvor risikofylt kjørestil du har. Kanskje du rett som det er involvert i nestenulykker og det bare er ren flaks at du enda ikke har bulket. Kjører du mye i tett trafikkerte områder hvor det skjer mye i trafikkbildet eller holder du deg mest på øde landeveier. Dette vet ingen bedre enn deg selv og dette bør du absolutt ta med i vurderingen i forhold til om du skal ha kaskoforsikring.

Egen økonomi

Dersom du er helt avhengig av bil i hverdagen men du klarer deg med en bil til kr 30000,- så vil mange si at det ikke er lønnsomt med kasko. Dersom din økonomi er så anstrengt at du rett og slett ikke har mulighet til å kjøpe en ny tilsvarende bil uten kaskoforsikring med lav egenandel, så kan kasko likevel være hensiktsmessig for deg.

Det er med andre ord umulig å gi en generelt råd om når det lønner seg med kasko og når det ikke lønner seg. Forsikringsvirksomhet er jo tross alt en bransje som drives med et forretningsformål, det vil si at de skal ta inn mer i forsikringspremie enn de betaler ut.

Isolert sett er det dermed i lengden mest lønnsomt å være selvassurerende. Den norske stat er i stor grad selvassurerende og dekker skader på offentlige gjenstander og eiendom selv. Jo mindre aktørene blir og jo strammere økonomi, jo mer hensiktsmessig er det å tegne forsikringer mot store verditap.

Det er du som må vurdere din situasjon og ditt behov målt opp mot kostnad, nytte, trygghet og risiko. Det blir alt for enkelt å følge generelle råd som at alle biler under kr 50000,- ikke bør ha kaskoforsikring. Selvfølgelig så finnes det en smertegrense for når det uansett ikke er lønnsomt. Dersom du kjører rundt i en bil med verdi rett over vrakpanten så er det ingen hensikt med en kaskoforsikring men allerede fra kr 15000,- og oppover kan det for enkelte oppleves som en viktig trygghet i hverdagen.

For personer med særdeles god økonomi kan det på sin side vurderes som unødvendig med kaskoforsikring, selv på en bil til kr 100000,-. Alt er relativt i forbindelse med denne problemstillingen. Uansett om du tegner kaskoforsikring eller ikke så er det absolutt mest lønnsomme å kjøre forsiktig å skadefritt.

Dersom du har billån med salgspant i bilen har du gjerne ikke noe valg.

Billån med salgspant i bilen gir långiver en relativt god sikkerhet for lånet sitt. Dette pantet blir imidlertid verdiløst dersom biles kommer i en kraftig kollisjon som medfører stor skade på bilen.

På grunn av dette er det helt vanlig at långiver krever at det bilen skal ha kaskoforsikring i låneperioden og dette skal knyttes opp mot lånet. Dermed så kan ikke låntaker lure unna et forsikringsoppgjør fra långiver uten at långiver samtykker til dette ovenfor forsikringsselskapet.

I slike tilfeller har låntaker ikke noe valg i forhold til om det skal tegnes kaskoforsikring eller ikke. Dersom det gjelder kjøp av en svært billig bil så kan det derfor for enkelte faktisk lønne seg å ta opp lånet som et forbrukslån uten sikkerhet i bilen, rett og slett for å unngå kravet til kaskoforsikring.

Dette gjelder kun i helt spesielle tilfeller og svært billige biler. Dersom dette er aktuelt for deg så bør du lese denne artikkelen om alternativer til forbrukslån. Forbrukslån er kanskje de vanligste årsaken sammen med kredittkort til at folk havner i økonomisk uføre.

Delkasko bør de aller fleste ha!

Ansvarsforsikring er lovpålagt og det å kjøre rundt i en bil som er uregistrert eller uforsikret er bokstavelig talt ren idioti som kan gjøre en til gjeldsslave resten av livet. Vi bruker derfor ikke mer tid på å forklare hvorfor du må ha dette.

Delkasko er imidlertid i likhet med full kasko helt frivillig, vel og merke dersom det ikke er salgspant i bilen. I motsetning til full kasko så koster delkasko gjerne bare noen hundrelapper i året. De aller fleste bør derfor tegne delkasko uavhengig av bilens verdi så lenge denne er vesentlig høyere enn vrakpant.

Delkasko dekker småskader som skjer relativt ofte og som forsikringstaker ikke nødvendigvis har skyld i. Dette er typisk steinsprutskader som kan skje hvem som helst, når som helst uten skyld. Brann og tyveri er også forhold som i stor grad dekkes av delkasko og som forsikringstaker ofte har liten råderett over selv om det kan foretas noen forebyggende tiltak.

Før du dropper kasko og delkasko!

Før du velger å droppe kasko og delkasko på bilen din så bør du følge vår anbefaling om å gå gjennom dine forsikringer hvert år. Dersom du vurderer å si opp kaskoforsikringen din på grunn av et uforklarlig høyt prishopp, og du ikke har hatt bonustap i løpet av året, så er det sannsynligvis forsikringsselskapet som forsøker å lure på deg en høyere pris i håp om at du ikke skal reagere.

Før du velger å si opp kaskoforsikringen din på grunn av dette bør du undersøke hvilke priser du kan få hos konkurrerende forsikringsselskaper. Du bør uansett gå gjennom dine forsikringsavtaler hvert år og sjekke med konkurrende tilbydere for å se om du kan få bedre priser og vilkår.