Hva er en betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkning er en av de største konsekvensene ved å ikke gjøre opp din gjeld kan være at du blir registrert med betalingsanmerking. Dette vet også inkassobyrået at du er redd for og dette brukes derfor ofte i brev fra byråene for å "motivere" deg til å betale. Vi har skrevet denne artikkelen for at du skal få en liten innføring i hvilke regler som gjelder i forbindelse med betalingsanmerkinger.

Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning. Det er for tiden 8 foretak som har slik konsesjon. Det er i konsesjonsvilkårene fra datatilsynet at retningslinjene for hva som er tillatt å registrere, samt når det kan registreres og når det skal slettes, fremgår.

Det som imidlertid er helt klart er at betalingsanmerking ikke skal brukes som et pressmiddel for å oppnå betaling av et omtvistet krav. Dette gjelder både å varsle med dette på forhånd, samt å foreta selve registreringen. Et omtvistet krav hvor det ikke lykkes å komme til en minnelig løsning skal bringes inn til behandling hos domstolene. Først når betalingsfristen i en dom er gått ut og dommen er rettskraftig kan det registreres betalingsanmerking dersom kravet fortsatt er uoppgjort.

Hvilke forhold kan det registreres betalingsanmerkning på?

 

En negativ betalingsanmerking regnes normalt som en utestående inkasso sak. Dette er for så vidt riktig men også andre forhold kan registreres. Dette kan for eksempel være registrert personlig konkurs, gjeldsordning eller at forbrukeren selv har bedt om å bli sperret for kreditt. Sistenevnte er et effektivt virkemiddel for personer som har blitt eller er redd for å bli utsatt for id-misbruk. Kredittopplysningsbyråene er pliktig til å sperre deg for kreditt dersom du krever dette.

 

Mange tror at det å få et inkassokrav er ensbetydende med at de har fått betalingsanmerking og at denne aldri blir slettet. Begge deler er heldigvis feil. Regleverket er delt i forhold til forbrukere og næringsdrivende (enkeltpersonsforetak som ikke er registrert i foretaksregistret eller merverdiavgiftsmanntallet regnes som forbruker i denne sammenheng). Forbruker er også her bedre vernet enn næringsdrivende, slik som er vanlig i det meste annet av lovarbeid.

 

Når kan inkassobyrået registrere en betalingsanmerkning?

 

På en forbruker kan det innrapporteres betalingsanmerking tidligst 30 etter at inkassobyrået har sendt stevning eller begjæring om rettslige skritt i saken. Det vil i praksis si at det er uvesentlig hvor lenge saken har ligget hos inkassobyrået. Det som har betydning er at inkassobyrået setter i gang rettslige skritt, for eksempel sender forliksklage eller begjæring om utlegg. Først 30 dager etter at dette tiltaket er igangsatt kan inkassobyrået tidligst innrapportere betalingsanmerking. Når et kredittopplysningsbyrået mottar melding om betalingsanmerking fra inkassobyrå er de så pålagt å sende deg et brev til deg å varsle om at de har mottatt anmerkingen. Du har så 14 dagers frist på deg til å protestere på anmerkingen. Uoverensstemmelsen skal avklares før anmerkingen kan registreres. Det er kredittopplysningsbyrået som har bevisbyrden på at opplysningene er korrekte. Dersom du betaler kravet innen denne 14 dagers fristen skal anmerkingen ikke brukes i kredittopplysningsdatabaser.

 

Når det gjelder næringsdrivende er disse mindre beskyttet og vil få anmerkinger registrert mot seg på et tidligere tidspunkt. På disse kan uomtvistede krav registreres tidligst 30 dager etter inkassobyrået sendte sitt første krav om inndrivelse av gjelden. Det er her med andre ord ingen krav om at det må igangsettes rettslige skritt først. Kredittopplysningsbyrået er heller ikke pliktig til å sende forhåndsvarsel slik de må til forbrukere.

 

Er jeg svartelistet for resten av livet når jeg får en betalingsanmerkning?

 

Betalingsanmerkinger med bakgrunn i inkasso sak kan ikke brukes lenger enn i 4 år fra opplysningene første gang ble registrert. Når disse 4 årene har gått må anmerkingen slettes og inkassobyrå må eventuelt igangsette nye rettslige skritt dersom det skal registreres ny betalingsanmerking.

 

Dersom du betaler inkassosaken skal betalingsanmerkingen slettes omgående. Noe saksbehandlingstid må allikevel påregnes.