Jeg har mottatt en faktura som jeg ikke aksepterer. Nå truer firmaet, som har sendt meg fakturaen, med å slutte og levere tjenester til meg samt sende saken til inkasso. Er dette lov?

Det er ikke anledning til å benytte utenrettslig inkassovirksomhet til å drive inn omtvistede krav. Dersom det foreligger en saklig innsigelse på et krav som ikke lar seg løse så må kreditor bringe inn saken for domstolene og få en rettskraftig dom før inkasso kan iverksettes.

Hva er kravet til en gyldig innsigelse?

I inkassoloven benyttes betegnelsen «innsigelser som skyldner har rimelig grunn til å få vurdert», som kravet til en innsigelse. Innsigelsen må ikke være åpenbar grunnløs, men det er skyldners forståelse av situasjonen som skal gjelde og ikke jus.

Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at kreditor eller inkassobyrået mener at innsigelsen ikke er holdbar, så lenge det er rimelig at skyldner har rimelig grunn til å mene det motsatte.

En mulighet som inkassobransjen ofte benytter for å «pushe» saken videre i inkassoprosessen, er å gi skyldner et svar på innsigelsen hvor inkassobyrået anser svaret som oppklarende. Dette kan være holdbar praksis, dersom skyldner ikke påpeker at kravet fortsatt bestrides.

Skyldner bør derfor alltid følge opp et svar på en innsigelse, med å påpeke at svaret i saken ikke endrer skyldners sitt syn på saken og at kravet fortsatt er omtvistet. Vel og merke dersom svaret faktisk ikke var oppklarende, sett fra skyldners ståsted.

Når en sak er omtvistet og kreditor eller inkassobyrået ikke har lykkes med å komme til enighet med (påstått) skyldner, så kan det ikke utøves ytterligere utenrettslig betalingspress mot skyldner. Dette medfører utenrettslig inkassopågang som videre purringer, trusler om betalingsanmerkninger, økning av utenrettslige inkassoomkostninger eller trusler om dette, oppsøk, telefonpågang m.m.

På dette stadiet må kreditor og inkassobyrået ta stilling til om saken skal bringes inn for domstolene eller avsluttes. Dersom skyldner har klaget saken inn for en klagenemnd må behandlingen der normalt avventes før det kan tas stilling til eventuell rettslig pågang.

Hvordan håndtere urettmessig inkassopågang på et omtvistet krav?

Det skjer dessverre alt for ofte at saklige innsigelser ignoreres og utenrettslig inkassopågang iverksettes eller videreføres, til tross for innsigelsen.

Dersom det er kreditor som ignorerer innsigelsen, så må du gi beskjed til inkassobyrået då fort du mottar pågang derfra. Et seriøst inkassobyrå vil da stoppe pågangen og slette påløpte inkassoomkostninger.

En del useriøse inkassobyrå setter veldig høye krav til innsigelsens karakter, eller så avfeier de innsigelsen med at den er løst ved tidligere svar fra kreditor eller inkassobyrået. Dette skal du ikke godta så sant du har fremmet en fornuftig innsigelse, som ikke er åpenbart grunnløst.

Det er flere måter å angripe en slik sak på, dersom inkassobyrået ikke tar hensyn til at du har tvistet kravet. Det viktigste er at du dokumenterer at saken er omtvistet, og at du eventuelt ikke har godtatt den «avklaringen» kreditor eller inkassobyrået mener å ha gitt deg.

Den enkleste måten å dokumentere at du har tvistet et krav på er ved å sende en e-post til kreditor eller inkassobyrået. Da kan du enkelt dokumentere at dette er sendt i ettertid. Kopi av brev sendt med post er også tilstrekkelig men lettere for inkassobyrået å avfeie med at dette ikke er mottatt. Her er imidlertid gjeldende rett at det å fremlegge kopi av brev er tilstrekkelig sannsynliggjøring på at brevet er sendt dersom andre forhold ikke taler for det motsatte.

Fra det øyeblikket du har bestridt kravet vil det være i strid med god inkassoskikk å fortsette utenrettslig pågang utover mekling om tvisten. Dersom dette skjer vil det være i strid med god inkassoskikk, og kreditor kan ikke kreve inkassoomkostninger dekket.

Dersom du tvistet saken før inkassoomkostninger påløp (inkludert purregebyr), så vil forsøk på å legge dette på saken være brudd på inkassoloven. Et slikt overtramp bør konsekvent innrapporteres til Finanstilsynet som fører tilsyn med inkassobransjen.

Dersom inkassobyrået ikke vil slette inkassoomkostningene, har du valget mellom å vente til inkassobyrået sender saken til forliksrådet eller du kan klage saken inn for Finansklagenemnda inkasso.

Her vil vi klart anbefale Finansklagenemnda inkasso fordi de er mye mer kompetente samt at det er gratis for deg som forbruker. Forliksrådet koster penger og må dekkes av deg dersom du taper saken. Dersom du frifinnes så vil dette imidlertid ikke ha noen betydning. Dessverre er det så mye rare dommer i norske forliksråd at det er nærmest å regne som et lotteri i slike saker hvor rettsikkerheten er lav.

Vår klare anbefaling er derfor å bringe saker vedrørende inkassoomkostninger inn for Finansklagenemnda inkasso. Vær oppmerksom på at selve hovedkravet kan klagenemnda ikke ta stilling til så du kan risikere at saken likevel sendes til forliksrådet.

Det er imidlertid en mulighet for at det er en egen klagenemnd for den bransjen du har fått krav fra. Eksempler på dette er parkeringsklagenemnda for parkeringssaker eller brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. Ellers er Forbrukerrådet, som kan videresende saker til Forbrukerklageutvalget, et godt alternativ hvor avgjørelser har samme virkning som saker i forliksrådet.

Det er normalt ingenting i veien for å sende inkassoomkostningene inn til Finansklagenemnda inkasso, samtidig som du sender hovedkravet til en annen klagenemnd. Finansklagenemnda vil uansett ikke ta stilling til din innsigelse. De skal kun ta stilling til om det var en innsigelse som ikke var åpenbart grunnløs og i så fall er krav på inkassoomkostninger urettmessige.

Vært klare råd er å benytte Forbrukerklageutvalget, Finansklagenemnda inkasso eller andre klagenemnder, før saken sendes til forliksrådet. Forliksrådet er som lotteri å regne, og det kan fort bli en stor kostnadsrisiko ved å anke en sak videre i rettssystemet, for å få omgjort en uriktig dom i forliksrådet.

Inkassobyrået har plikt til å handle ovenfor useriøse kreditorer

Inkassobyrået har et omfattende ansvar for å hindre oversendelse av urettmessige krav til inkasso hos dem, samt hindre utenrettslig og rettslig inndrivning av urettmessige krav. Dette kan være følgende men er ikke begrenset til dette:

  • Ved etablering av nytt kundeforhold skal det som hovedregel gjennomføres kundemøter eller lignende, for å forsikre seg om at krav som oversendes til inkasso er rettmessige og behandlet i henhold til gjeldende lovverk.
  • Inkassobyråets undersøkelsesplikt blir forsterket dersom kravenes karakter, kreditors omtale i media eller en bestemt bransje sitt omdømme taler for at muligheten for at inkassobyrået misbrukes til å inndrive useriøse betalingskrav.
  • Før inkassobyrået igangsetter rettslig inndrivning, har de en særskilt plikt ifølge inkassoloven § 11, til å vurdere det spesifikke kravets rettmessighet.
  • Ved et unormalt antall innsigelser eller andre forhold rundt innsigelser, som gir grunnlag for å reagere ovenfor kreditor, så har inkassobyrået en plikt til å handle og om nødvendig avslutte kundeforholdet.

Bruk media i din kamp mot inkassobyrået

Inkassobyråene og useriøse aktører skyr negativ omtale i media som pesten. Bruk dette til din fordel og be media om å belyse din sak. Det er ikke sikkert media har behov for at du står frem med ansikt og navn, selv om media naturligvis foretrekker dette for å «gi saken et ansikt».

Få hjelp på internett

Dersom du søker mer informasjon om inkasso og relaterte problemer, eller ønsker hjelp og støtte i det du føler som kampen mot overmakten, er det mange ressurser på internett samt hos Forbrukerrådet.

Vi vil anbefale inkassoguiden.no hvor du finner mye nyttig informasjon om inkasso. Ellers vil vi anbefale deg å melde deg inn i Facebook gruppen Steng Oslo Creditservice. Oslo Creditservice AS var et useriøst inkassoselskap, som i stor grad drev inn tvilsomme krav.

Facebook gruppen tok opp kampen mot disse, noe som til slutt førte til at Oslo Creditservice AS mistet inkassobevillingen og i dag er disse historie som en følge av dette. Facebook gruppen lever imidlertid fortsatt i beste velgående og jobber mot lovendringer samtidig som de har et velfungerende forum på Facebook, hvor folk kan be om hjelp og synspunkter på sin sak.